Tolkkurser

Kontakttolk utbildning ger grundläggande kunskaper i de mest förekommande områdena inom kontakttolkning samt förbereder deltagaren inför auktorisationsprov som anordnas av Kammarkollegiet.


Utbildningen omfattar delkurserna nedan:

  • Introduktionskurs
  • Sjukvårdstolkning
  • Social-, försäkrings- och arbetsmarknadstolkning
  • Vardagsjuridik
  • Rätts- och asyltolkning, samt
  • Språkhandledning

Introduktionskursen ger en genomgående introduktion till tolkyrket och de omständigheter som råder för en yrkestolk i olika situationer. Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha fått grundliga kunskaper om de krav på kompetens, tolketik och praktiskt utförande som ställs på en yrkestolk samt en inblick i tolkens arbetsvillkor och arbetsmarknad.

Sjukvårdtolkningskurserna ger beredskap att arbeta som tolk inom sjukvården och det finns möjlighet att fördjupa kunskaperna genom utbildning för tolkar inom psykiatrin. Arbetsmarknadstolkning förekommer t.ex. på arbetsförmedlingar och inom yrkesrehabiliteringen.


Utbildningen innehåller t.ex. tolk - och terminologiövningar, tolketik, tolkningsteknik och realiastudier. Varje ämnesområde omfattar ca 120 timmar förutom asyltolkning som omfattar 35 timmar. Andra ämnesområden inom kontakttolkutbildningen kan vara röstvård, prosodi, rättsmedicin, repetitionskurser m.m. Det är lämpligt att starta utbildningen med en introduktionskurs på 30 timmar för att få en uppfattning om tolkyrkets möjligheter och utbildningsvägar samt för en genomgång av grundläggande tolkningstekniska och tolketiska frågor.

Social- och försäkringstolkningskurserna ger en översikt över det svenska samhällssystemet, från stat till kommun och landsting samt kunskaper om socialtjänsten och socialförsäkringarna som föräldra- och sjukförsäkringen samt om pensions- och skattesystemet.

Vardagsjuridik ger kunskaper för tolkning i bl. a familje- och konsumenträttsliga sammanhang. Det rekommenderas att man genomgår social- och försäkrings- tolkningskursen före vardagsjuridiken. Social- och försäkrings-, sjukvårds-, arbetsmarknads- och vardagsjuridiktolkning ingår i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Rättstolkningsutbildningen är den mest avancerade av utbildningarna och en påbyggnad efter vardagsjuridikkursen. Den som arbetar med domstolstolkning bör ha utbildningen i båda dessa ämnesområden.

Kontakttolkutbildningen vid folkhögskolor och studieförbund anordnas i olika former. Det vanligaste är vecko- och veckoslutkurser vid folkhögskola eller studiecirklar några timmar i veckan vid studieförbund. Utbildningen kan också ske omväxlande vid studieförbund och folkhögskola.


Om deltagarantalet inom varje språkgrupp är tillräckligt stort anordnas utbildningen med språkhandledare för att ge tillräckligt utrymme för tolk- och terminologiövningar För små språkgrupper måste utbildningen ibland ordnas gemensamt med svenska som undervisningsspråk.
Svea Tolk & Översättarförmedling genomför grundutbildningen för tolkar på distans med regelbundna närträffar. Varje kurs avslutas med skriftligt prov på realia samt terminilogi.